DISEC

Chair- Harnam Singh Chhabra

Chair- Pratyush Jain

Vice Chair- Ishikaa Bedia

Vice Chair- Sahaj Malhotara

Vice Chair- Himanshu Rathi

lok sabbha